top of page

Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правової системи України»

У КУП НАНУ відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правової системи України»

20 грудня 2018 року в Київському університеті права НАН України традиційно відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правової системи України», участь у якій взяли провідні вчені, аспіранти та студенти вищих навчальних закладів України, представники Національної академії внутрішніх справ України, Науково-виробничої компанії «Група Альфа+Омега». та ін.

 Почесними гостями конференції були: директор Інституту всесвітньої історії НАН України, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України А.І. Кудряченко; директор міжнародної спілки «Інститут національної політики» Шуліпа Ю.Ю.; зарубіжні партнери університету.
Ця конференція була ювілейною, проте заявлена десять років назад її проблематика й нині не втрачає своєї актуальності. Правова система як цілісна, структурно впорядкована за допомогою джерел права та інших юридичних засобів стійка взаємодія суб’єктів національного права забезпечує досягнення належного правопорядку – необхідної умови функціонування та розвитку українського суспільства. Глобальне прискорення ритму життя вимагає від сучасної держави встановлення чітких параметрів та меж її діяльності, особливо щодо забезпечення прав людини в умовах реформування законодавства.


Цілісна правова система, що розглядається в єдності всіх її компонентів, являє собою вже не механічну суму складових, а нову, важливу соціально-політичну, ідеологічну, юридичну якість, не властиву окремим її частинам. Саме через правову систему, її елементи відбувається зв’язок позитивного права з державою, її органами, усією політичною структурою даного суспільства. Незважаючи на те, що категорія «правова система» досліджується вченими різних наукових шкіл, представниками різних держав, науковий інтерес до розробки даної проблеми постійно зростає. І саме тому наявною є необхідність дослідження проблем, причин та цілеспрямованості розвитку національної правової системи.

На адресу організаторів та учасників міжнародної науково-практичної конференції надійшли вітання, зокрема від Президента Національної академії наук України, академіка НАН України Б.Є. Патона та директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академіка НАН України Ю.С. Шемшученка.

Робота Х Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми правової системи України» здійснювалася у формі пленарного та секційних засідань, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як молодих вчених, так і студентської молоді.  У наукових доповідях піднімалися актуальні питання традицій та сучасного стану правових систем, їх окремих інституційних елементів (Кудерська Н.І., д.ю.н., професор, проректор з наукової роботи КУП НАНУ); з концепція історії українського права в контексті еволюції правової системи (Іванов В.М., к.і.н., доцент, професор кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін КУП НАНУ); щодо поняття трансферу технологій (Загрішева Н.В., к.ю.н., доцент кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін КУП НАНУ, проректор з адміністративної, правової та виховної роботи); про поняття, ознаки та функції торговельних марок у контексті розвитку законодавства про їх правову охорону (Рассомахіна О.А., к.ю.н., доцент, завідувач кафедрою цивільно- та кримінально-правових дисциплін КУП НАНУ); про необхідність повернення до Будапештського формату (Шуліпа Ю.Ю., директор міжнародної спілки «Інститут національної політики»); про застереження Мартенса та його роль у міжнародному гуманітарному праві  (Акімов М.О., к.ю.н., доцент, доцент доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ); з теоретико-методологічної сутності проблеми імплементації поняття „приватна детективно-розшукова діяльність” як науково-правової категорії у законодавство України (Кузьменко А.М., к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права і порівняльного правознавства КУП НАНУ); про кібербезпеку як предмет наукового дослідження (Біленчук П.Д., к.ю.н., доцент, професор кафедри галузевих правових наук КУП НАНУ); про право на покарання у виді позбавлення волі та обмеження волі (Рудник В.І., к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільно- та кримінально-правових дисциплін КУП НАНУ) тощо. Актуальними були виступи аспірантів, зокрема Бордюг Т. «Окремі питання примусового виконання обов`язку в натурі у сфері захисту прав неповнолітніх», Дудіна В. «Диференціація правового регулювання трудових відносин у постсоціалістичних країнах ЄС», Картукової Т. «Співробітництво України з Європейським Союзом у рамках Східного партнерства», а також студентів, зокрема Вовк В. «Стратегія фінансового контролю у контексті сучасних проблем правої системи України: аудиторська служба, державна фіскальна служба, аудиторська діяльність та Міністерство фінансів України» та Ковальової А. «Порівняння змін та доповнень в аудиторській діяльності України» - науковий керівник Ісаєва Н.К., к.ю.н., доцент, доцент кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін КУП НАНУ.Джерело


0 комментариев
bottom of page