top of page

Інтерв'ю Івана Белецького на Радіо Свобода Україна

Інтерв'ю Івана Белецького на Радіо Свобода Україна.

https://www.radiosvoboda.org/a/29451518.html«Одна з причин моєї еміграції з Росії – акції на підтримку України» – Іван Белецький

День Незалежності України для російського громадського активіста, опозиційного політика Івана Белецького асоціювався з Євромайданом, з Революцією гідності. Белецький відкрито підтримував Україну і виступав проти російської агресії проти неї, що змусило його минулого року переїхати в Україну через переслідування вдома, у Росії. Про це Белецький розповів у розмові з Радіо Свобода.


– У мене, як і для багатьох російських опозиціонерів, День Незалежності України викликає асоціацію з Євромайданом, це був подих свободи, який змінив не лише Україну, а й Росію, принаймні частину її. Одна з причин моєї еміграції – проведення акцій на підтримку України, Майдану, а також Дня Незалежності України.


– Коли ви переїхали в Україну?

– Російсько-український кордон я перетнув 8 липня 2017 року, тож День Незалежності України в Україні я відзначаю вдруге. Щодо мого статусу перебування в Україні, то я чекаю на отримання тут притулку. Я пройшов усі необхідні процедури і моя справа направлена на розгляд у відповідні органи. Думаю, восени буде зрозуміло, чи я отримаю дозвіл на перебування в Україні, чи мені у цьому відмовлять.


– Які ваші дії у разі відмови? Ви вже прорахували їх?

– Дивіться: приїхавши в Україну, я відразу зв’язався з місцевим представництвом ХІАС – це одна з найдавніших спеціалізованих неурядових організацій світу, яка надає допомогу мігрантам і шукачам притулку, це є партнерська організація Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (в Україні ХІАС тісно співпрацює з УВКБ ООН, українськими та міжнародними організаціями – ред.). Адвокати цієї організації консультують мене, вони допомогли оформити необхідні документи.

Серед іншого, в організації підтвердили, що мене не можна депортувати до Росії, оскільки я перебуваю під захистом ООН. Фахівці кажуть, що там моєму життю загрожує небезпека. Тож у випадку, якщо я буду змушений відстоювати своє право перебувати в Україні у судовому порядку, ХІАС надасть мені безкоштовну юридичну допомогу та адвоката.


– Чим Ви займаєтесь в Україні?

– Якщо бути чесним, то я приблизно півроку проходив своєрідний процес адоптації, вивчав особливості життя емігранта зсередини. Я багато спілкувався з різними людьми, включаючи російських політемігрантів, українських політиків та громадських активістів. І дійшов висновку, що моє місце тут, в Україні – це юридична сфера, захист прав людини. Також я для себе ухвалив рішення не займатись політикою, оскільки у мене немає статусу – і взагалі, я вважаю, що політикою, внутрішніми справами повинні займатись українці, громадяни цієї держави. Отже, впливати на внутрішню політику України я не маю наміру.


– Тож чим Ви займаєтесь тепер?

– Отже, я займаюсь правозахисною міжнародною діяльністю. Із українськими і російськими однодумцями ми заснували Інститут національної політики як міжнародну інституцію, яка може відкривати свої філіали за кордоном. Серед тих, хто з нами співпрацює, відомий вчений-політолог Андрій Піотковський та правозахисник Герман Обухов, які нині мешкають у США. Мене насправді цікавить саме міжнародне поле, тому що російська агресія просувається на Захід, якщо не у вигляді військової техніки та солдатів, то у вигляді пропаганди. А російські політемігранти, «розкидані» по різних країнах, вони знають, що до чого.


– Наскільки безпечно Ви себе почуваєте в Україні?

– Насправді, в Україні російський емігрант стикається з проблемами безпеки та, вибачте за відвертість, питанням виживання. Тобто, з одного боку, на території України точаться бойові дії, а з другого, оскільки країна не повністю інтегрована в Євросоюз, тут виникають проблеми із соціальною та юридичною підтримкою біженців та мігрантів. Тож команда нашого Інституту національної політики не лише аналізує перебіг подій в Україні або перспективи повернення в країну миру, а і планує надавати допомогу мігрантам із Росії, Білорусі, інших країн СНД.


Богдана Костюк, 26 серпня 2018 р.Російською мовою:

Интервью Ивана Белецкого на Радио Свобода Украина.

https://www.radiosvoboda.org/a/29451518.html


«Одна из причин моей эмиграции из России - акции в поддержку Украины» – Иван Белецкий.

День Независимости Украины для российского общественного активиста, оппозиционного политика Ивана Белецкого ассоциировался с Евромайданом, с Революцией достоинства. Белецкий открыто поддерживал Украину и выступал против российской агрессии против нее, что заставило его в прошлом году переехать в Украину из-за преследования дома, в России. Об этом Белецкий рассказал в беседе с Радио Свобода.


- У меня, как и для многих российских оппозиционеров, День Независимости Украины вызывает ассоциации с Евромайданом, это был дух свободы, который изменил не только Украину, но и Россию, по крайней мере часть ее. Одна из причин моей эмиграции – проведение акций в поддержку Украины, Майдана, а также Дня Независимости Украины.


- Когда вы переехали в Украину?

- Российско-украинскую границу я пересек 8 июля 2017, поэтому День Независимости Украины в Украине я отмечаю второй раз. Что касается моего статуса пребывания в Украине, то я жду получения здесь убежища. Я прошел все необходимые процедуры и мое дело направлено на рассмотрение в соответствующие органы. Думаю, осенью будет понятно, я получу разрешение на пребывание в Украине или мне в этом откажут.


- Каковы ваши действия в случае отказа? Вы уже просчитали их?

- Смотрите: приехав в Украину, я сразу связался с местным представительством ХИАС – это одна из древнейших специализированных неправительственных организаций мира, которая оказывает помощь мигрантам и искателям убежища, это партнерская организация Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (в Украине ХИАС тесно сотрудничает с УВКБ ООН, украинскими и международными организациями - ред.). Адвокаты этой организации консультируют меня, они помогли оформить необходимые документы.

Среди прочего, в организации подтвердили, что меня нельзя депортировать в Россию, поскольку я нахожусь под защитой ООН. Специалисты говорят, что там моей жизни угрожает опасность. Поэтому в случае, если я буду вынужден отстаивать свое право находиться в Украине в судебном порядке, ХИАС предоставит мне бесплатную юридическую помощь и адвоката.


- Чем Вы занимаетесь в Украине?

- Если быть честным, то я примерно полгода проходил своеобразный процесс адаптации, изучал особенности жизни эмигранта изнутри. Я много общался с разными людьми, включая российских политэмигрантов, украинских политиков и общественных активистов. И пришел к выводу, что мое место здесь, в Украине – это юридическое сфера, защита прав человека. Также я для себя принял решение не заниматься политикой, поскольку у меня нет статуса и вообще, я считаю, что политикой, внутренними делами должны заниматься украинцы, граждане этого государства. Итак, влиять на внутреннюю политику Украины я не намерен.


- Так чем Вы занимаетесь сейчас?

- Итак, я занимаюсь правозащитной международной деятельностью. С украинскими и российскими единомышленниками мы основали Институт национальной политики, как международную организацию, которая может открывать свои филиалы за рубежом. Среди тех, кто с нами сотрудничает, известный ученый-политолог Андрей Пионтковский и правозащитник Герман Обухов, которые сейчас живут в США. Меня на самом деле интересует именно международное поле, потому что российская агрессия продвигается на Запад, если не в виде военной техники и солдат, то в виде пропаганды. А российские политэмигранты, «разбросаны» по разным странам, они знают, что к чему.


- Насколько безопасно Вы себя чувствуете в Украине?

- На самом деле, в Украине российский эмигрант сталкивается с проблемами безопасности и, простите за откровенность, вопросом выживания. То есть, с одной стороны, на территории Украины идут боевые действия, а с другой, поскольку страна не полностью интегрирована в Евросоюз, здесь возникают проблемы с социальной и юридической поддержкой беженцев и мигрантов. Поэтому команда нашего Института национальной политики не только анализирует ход событий в Украине или перспективы возвращения в мирную страну, а и планирует оказывать помощь мигрантам из России, Беларуси, других стран СНГ.


Богдана Костюк, 26 августа 2018 г.

0 комментариев
bottom of page